Zgłoś kandydaturę już dziś na portalu naboru elektronicznego

Portal naboru elektronicznegoW roku szkolnym 2024/2025  dla absolwentów klasy VIII szkoły podstawowej oferujemy naukę w niżej wymienionych typach szkół:

klasa administracyjno-celna
technik pojazdów samochodowych
technik usług fryzjerskich
technik informatyk
technik mechatronik
mechanik pojazdów samochodowych
profil wielozawodowy


Baza dydaktyczna 


Podanie można składać w sekretariacie szkoły lub przez portal elektronicznego naboru

zgodnie z harmonogram rekrutacji.

     

Kliknij, aby przejść do strony naboru elektronicznego

     
  Pobierz podanie Portal naboru elektronicznego Harmonogram rekrutacji

       

 

                                 
Wykaz składanych dokumentów Kryteria przyjęcia do szkoły

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.
 2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 20 maja 2024r. do 16 lipca 2024r.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku rekrutacji kandydatów ze szkół podstawowych, które nie korzystają z systemu elektronicznego). Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół lub złożenie nowego wniosku od 28 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności o których mowa w art 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe. do 5 lipca 2024 r. do godz.15.00
 5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 12 lipca 2024 r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 15 lipca 2024 r. do godz. 12.00.
 7. Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym od 15 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 12.00.
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do 19 lipca 2024 r. do godz. 12.00.
 9. Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Lubelskiemu Kuratorium Oświaty, informacji o wolnych miejscach w szkole w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty do 22 lipca 2024 r.
 10. Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 23 lipca 2024 r.
 11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 12. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
 15. Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia z pkt. 7 do 20 września 2024 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Rejestracja kandydatów przez portal elektronicznego naboru: https://lubelszczyzna.edu.com.pl lub składając podanie w sekretariacie szkoły. Po złożeniu wniosku rekrutacyjnego do technikum lub branżowej szkoły I stopnia wydawane jest w sekretariacie szkoły skierowanie na badania lekarskie

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego określa załącznik nr 1 do Zarządzenia p.o. Lubelskiego Kuratora Oświaty Nr 11/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.