Technik pojazdów samochodowychTechnik usług fryzjerskichTechnik informatykTechnik mechatronik - Nowość!

Podanie można składać w sekretariacie szkoły lub przez portal elektronicznego naboru

zgodnie z harmonogram rekrutacji.

     
                                                        
     
  Pobierz podanie Portal naboru elektronicznego Harmonogram rekrutacji

       

 

                                 
   
Wykaz składanych dokumentów Kryteria przyjęcia do szkoły

      


W roku szkolnym 2021/2022  dla absolwentów klasy VIII szkoły podstawowej oferujemy naukę w niżej wymienionych typach szkół:

technik pojazdów samochodowych
technik usług fryzjerskich i kosmetycznych
technik informatyk
mechanik pojazdów samochodowych
profil wielozawodowy


Baza dydaktyczna 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

2

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021r.
do 26 lipca 2021r.

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22 lipca 2021 r.
5Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
6W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych2 sierpnia 2021 r.
8Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia z pkt. 5 do tej daty będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty do 24 września 2021 r.

Rejestracja kandydatów przez portal elektronicznego naboru: https://lubelszczyzna.edu.com.pl lub składając podanie w sekretariacie szkoły. Po złożeniu wniosku rekrutacyjnego do technikum lub branżowej szkoły I stopnia wydawane jest w sekretariacie szkoły skierowanie na badania lekarskie

Dokumenty składane przez absolwentów szkoły podstawowej  ubiegających się o przyjęcie do Technikum lub Branżowej Szkoły I st. na rok 2021/2022 to: