W roku szkolnym 2024/2025  dla absolwentów klasy VIII szkoły podstawowej oferujemy naukę w niżej wymienionych typach szkół:

klasa administracyjno-celna
technik pojazdów samochodowych
technik usług fryzjerskich
technik informatyk
technik mechatronik
mechanik pojazdów samochodowych
profil wielozawodowy


Baza dydaktyczna 


Podanie można składać w sekretariacie szkoły lub przez portal elektronicznego naboru

zgodnie z harmonogram rekrutacji.

     

       
  Pobierz podanie Portal naboru elektronicznego Harmonogram rekrutacji

       

 

                                 
Wykaz składanych dokumentów Kryteria przyjęcia do szkoły

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/24

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 15 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.
 2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 maja 2023r. do 19 lipca 2023r.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności o których mowa w art 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe. do 10 lipca 2023 r. do godz.15.00
 5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 17 lipca 2023 r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 18 lipca 2023 r. do godz. 12.00.
 7. Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 18 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00.
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do 24 lipca 2023 r. do godz. 12.00.
 9. Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Lubelskiemu Kuratorium Oświaty, informacji o wolnych miejscach w szkole w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty do 25 lipca 2023 r.
 10. Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 26 lipca 2023 r.
 11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 27 lipca 2023 r.
 12. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
 15. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły do 11 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 18 sierpnia 2022 r.
 16. Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia z pkt. 7 do 23 września 2023 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Rejestracja kandydatów przez portal elektronicznego naboru: https://lubelszczyzna.edu.com.pl lub składając podanie w sekretariacie szkoły. Po złożeniu wniosku rekrutacyjnego do technikum lub branżowej szkoły I stopnia wydawane jest w sekretariacie szkoły skierowanie na badania lekarskie