Szkoła realizuje działania w ramach

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
 UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO