Dokumenty składane na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy na rok szkolny 2023/2024 to:

 • Podanie (wzór 2023 tutaj),
 • W celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły (technikum lub liceum),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
 • Dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie.

 

Uwaga!!! Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ).

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  od 1 do 23 czerwca 2016 r. postępowanie uzupełniające od 21 do 22 lipca 2016r.
 2. Weryfikacja zgromadzonych danych o kandydatach
  do 30 czerwca 2016 r. postępowanie uzupełniające do 27 lipca 2016r.
 3. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych
  do 15 lipca 2016 r. do godz. 10:00, postępowanie uzupełniające do 17 sierpnia 2016r. do godz.10:00
 4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  do 19 lipca 2016 r. godz. 15:00 postępowanie uzupełniające do 19 sierpnia 2016r. godz.15:00
 5. Publikacja list przyjętych oraz nieprzyjętych
  do 20 lipca 2016 r. do godz. 10:00 postępowanie uzupełniające do 22 sierpnia 2016r. do godz.10:00
 6. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
  20 lipca 2016 r. postępowanie uzupełniające do 22 sierpnia 2016r.

UWAGA: szkoła może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc.