Dokumenty składane przez absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum lub Branżowej Szkoły I st. na rok 2024/2025 to:

01Podanie (wzór tutaj),

02Potwierdzona kopia lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

03Potwierdzona kopia lub oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,

04Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w określonym zawodzie w przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I st.

05W przypadku kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,

06Karta zdrowia,

07Zdjęcie podpisane na odwrocie nazwiskiem i imionami kandydata lub zdjęcie w formie elektronicznej,

08Zaświadczenie /zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów o których mowa w Regulaminie rekrutacji 2023/2024 r.